วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สาธิต มศว องครักษ์

สาธิต มศว องครักษ์ รับสมัคร นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กเล็ก (อายุระหว่าง 5-6 ขวบ)
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ของไทย 13 เมษายน ของทุกปีคือวันปีใหม่ของไทยเรา ส่วนวันที่ 14 เมษายน ก็เป็นวันครอบครัว เล่นปีใหม่ (สงกรานต์) ก็ขอให้เล่นอย่างระมัดระวัง เมาอย่าขับ


songkran

songkran

songkran

songkran

songkran