วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

เรียนฟรี 15 ปี

วันนี้ไปรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการ เรียนฟรี 15 ปี ของลูก ซึ่งจะขึ้น ป.5 ไดรับเงินสนับสนุน 360 บาท แต่...ต้องจ่ายค่าว่ายน้ำ ค่าประกันรวม 400 บาท สรุปว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก 40 บาท นี่ยังไม่รวมที่จะต้องจ่าย ค่าชุดนักเรียน ค่าชุดลูกเสือ ปากกา ดินสอ สมุด อีกบาน